ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อ 1 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อตกลง" นี้) มีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่และสาระสำคัญ ระหว่างสมาชิกกับเว็บไซต์ และขั้นตอนสำหรับการใช้บริการโดยสมาชิก เป็นต้น ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซ ("บริการ") ที่จัดหาให้โดย เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ ที่ดำเนินการโดย เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ (“เว็บไซต์”) ดังที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

ข้อ 2 คำนิยาม

   1    ข้อกำหนดต่อไปนี้มีความหมายตามลำดับดังต่อไปนี้:
            1) เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ หมายถึงเว็บไซต์ที่มีไว้สำหรับระบบอีคอมเมิร์ซแบบเรียลไทม์และการดำเนินการของเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยเว็บไซต์สำหรับการทำรายการสินค้าและบริการ (รวมกันเรียกว่า "สินค้า")
            2) "ผู้ใช้" หมายถึงสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งได้รับบริการที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์ตามข้อตกลงนี้
            3) "สมาชิก" หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิกตามขั้นตอนของการลงทะเบียนที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ และผู้ที่ได้รับการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ และสามารถใช้บริการที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์ สมาชิกประกอบด้วยสมาชิกทั่วไป ดังต่อไปนี้:
                     1. "สมาชิกทั่วไป (ลูกค้าที่ซื้อสินค้า)" หมายถึงสมาชิกใดๆ ที่มีสิทธิ์ใช้บริการที่จัดหาให้โดย เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ เพื่อซื้อสินค้าและการซื้ออื่นๆ "สมาชิกผู้ซื้อ” คือ ทุกคนที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อเพียงอย่างเดียว (รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี คุณอาจใช้เว็บไซต์นี้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
            4) "ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก" หมายถึงบุคคลใดๆ ที่ใช้บริการที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์โดยไม่ได้ลงทะเบียนตนเองเป็นสมาชิก
            5) "ID" หมายถึงตัวอักษร ตัวเลข หรือทั้งตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนโดยเว็บไซต์สำหรับการยืนยันตัวตนของสมาชิก
            6) "รหัสผ่าน" หมายถึงตัวอักษรและตัวเลขผสมกันที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนกับเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของสมาชิกและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ
            7) "ผู้ให้บริการ" หมายถึงบุคคลใดๆ ที่เว็บไซต์เลือกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการและการจัดการโดยรวมของบริการที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่น
            8) "ผู้ซื้อ" หมายถึงผู้ใช้ ที่ซื้อสินค้า
            9) "การประเมิน" หมายถึงการประเมินที่ให้กับร้านค้าแต่ละรายโดยเว็บไซต์ที่อิงตามเกณฑ์บางเกณฑ์ ตามผลลัพธ์ของการใช้บริการของสมาชิก
            10) "การรีวิวสินค้า" หมายถึงการเขียน ที่มีรีวิวของสินค้าที่ครอบคลุมซึ่งโพสต์หลังการซื้อสินค้า
            11) "แต้ม" หมายถึงการชำระเงินล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกให้และจัดการโดยเว็บไซต์ และใช้โดยสมาชิกเพื่อซื้อสินค้า หรือสินค้าและบริการอื่นใดที่เว็บไซต์จัดหาให้ สมาชิกสามารถซื้อแต้มได้โดยมีค่าธรรมเนียม หรือเว็บไซต์ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
            12) "หน่วยเงินสด" หมายถึง (i) เงินที่คืนให้เป็นเงินสดโดยเว็บไซต์ หลังจากสมาชิกทำการยกเลิกการซื้อที่ชำระเงินผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น ที่ เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ เมื่อไม่สามารถคืนเงินโดยใช้วิธีการเดียวกันกับการชำระเงินที่ใช้สำหรับการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากลักษณะของวิธีการชำระเงินดังกล่าว หรือ (ii) เงินสดที่ใช้โดยเว็บไซต์โดยวิธีการแปลงเป็นแต้ม
            13) "ช่วงเวลาการซื้อให้เสร็จสิ้น" หมายถึงช่วงเวลาระหว่างที่ผู้ซื้อต้องแสดงเจตนาในการซื้อให้เสร็จสิ้น (การยืนยันการซื้อ ส่งคืน หรือแลกเปลี่ยนสินค้า) ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือสำหรับสินค้าที่เว็บไซต์ไม่สามารถยืนยันการรับสินค้านั้นได้ (เช่น สินค้าที่จะนำไปติดตั้งที่หน้างาน) วันที่ 5 หลังจากร้องขอการยืนยันการรับสินค้าที่เว็บไซต์ส่งถึงผู้ซื้อหลังจาก 15 วันนับถัดจากวันที่จัดส่ง
            14) "การยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล" หมายถึงการดำเนินการยืนยันว่าข้อมูลต่อไปนี้ ในแต่ละกรณี ตรงกับข้อมูลที่บันทึก ณ เวลาที่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกลายเป็นสมาชิก (i) ในกรณีของสมาชิกผู้ซื้อ จะยืนยันความถูกต้องของข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลทางอีเมล
            15) "วันทำการ" หมายถึงวันที่เว็บไซต์ให้บริการตามปกติ ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศไทย
            16) "บริการการป้องกันการชำระเงิน" หมายถึง บริการที่เว็บไซต์ให้บริการ โดยการเก็บเงินของผู้ซื้อที่ได้ชำระแล้วเอาไว้ระยะเวลาหนึ่งเพื่อป้องกันการชำระเงินดังกล่าว
            17) "ศูนย์การทำธุรกรรมแบบปลอดภัย" หมายถึงองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมขณะใช้บริการ
            18) "ศูนย์ระงับข้อพิพาท" หมายถึงองค์กรที่จัดตั้งขึ้นและมีการจัดการโดยเว็บไซต์เพื่อให้สามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งใดๆ ได้อย่างสมเหตุสมผลและราบรื่น
            19) “บริการชำระเงินเว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ” หมายถึงบริการใดๆ /ทั้งหมดที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์ตามการลงทะเบียนของสมาชิก เช่น บริการตัวแทนการชำระเงิน บริการป้องกันการชำระเงิน และบริการเพิ่มเติมอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
            20) “ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม” คือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้กับเว็บไซต์สำหรับการใช้บริการ
   2    ข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้ ณ ที่นี้ แต่ไม่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 2 จะตีความตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของการทำธุรกรรมนั้นๆ

ข้อ 3 ขอบเขต ลำดับความสำคัญของการมีผลบังคับใช้

   1) ในข้อตกลงนี้ ส่วนที่ 1 (กฎทั่วไป) และส่วนที่ 4 (เบ็ดเตล็ด) จะนำไปใช้กับบริการทั้งหมด ส่วนที่ 2 จะนำไปใช้กับ เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ (ตัวแทนอีคอมเมิร์ซ) ส่วนที่ 3 จะนำไปใช้กับบริการชำระเงินของ เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ
   2) ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของส่วนที่ 1 และส่วนที่ 4 และในทางกลับกัน และส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นการบริการบุคคลธรรมดา ในทางกลับกัน การบริการบุคคลธรรมดาเกี่ยวข้องกับข้อกำหนด (ส่วนที่ 2, ส่วนที่       3) จะมีอำนาจเหนือกว่าบริการโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด (ส่วนที่ 1และส่วนที่ 2)

ข้อ 4 ข้อมูลจำเพาะ การมีผลบังคับใช้ และการแก้ไขของข้อตกลงนี้

   1) เว็บไซต์จะโพสต์ข้อตกลงที่กำหนดบนอินเทอร์เน็ตไซต์ ที่ที่มีการให้บริการของเว็บไซต์ เพื่อแจ้งผู้ใช้ของข้อตกลงดังกล่าว
   2) เว็บไซต์มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงนี้เมื่อมีเหตุผลอันควร ตราบใดที่การแก้ไขดังกล่าวไม่ละเมิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อตกลงนี้ เว็บไซต์จะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว (รวมถึงวันที่มีผลของการแก้ไขดังกล่าวและเหตุผลในการแก้ไข) ผ่านเว็บไซต์บริการของเว็บไซต์ก่อนวันที่ที่การแก้ไขดังกล่าวจะมีผล 15 วัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การแก้ไขใดๆ ทำให้ผู้ใช้เสียประโยชน์ การแก้ไขนั้นจะถูกแจ้งผ่านเว็บไซต์บริการของเว็บไซต์ก่อนวันที่มีผล 30 วัน และจะมีการแจ้งด้วยวิธีการส่งอีเมล, SMS และอื่นๆ ถึงผู้ใช้เป็นรายบุคคลอีกด้วย (หากมีปัญหายุ่งยากในการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ติดต่อที่ถูกต้อง การเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อ เป็นต้น และมีการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวตามข้อตกลงนี้แล้ว จะถือว่าได้ทำการแจ้งเป็นรายบุคคลแล้ว)
   3) การยอมรับข้อตกลงนี้จะหมายถึงการยอมรับที่จะเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับข้อตกลงนี้โดยการเข้าชมเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ให้บริการโดยเว็บไซต์เป็นประจำ เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ทำให้สมาชิกหรือผู้ใช้เสียหายหรือเดือดร้อนจากการที่ไม่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงที่แก้ไข
   4) ในกรณีที่สมาชิกไม่ยอมรับข้อตกลงที่แก้ไข สมาชิกดังกล่าวอาจร้องขอการเพิกถอนการเป็นสมาชิกได้ (การสิ้นสุดข้อตกลงของผู้ใช้) ในกรณีที่เว็บไซต์ได้แจ้งหรือประกาศตามข้อ 4. 2) ของข้อตกลงนี้ว่าจะมีการแก้ไขข้อตกลง และจะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว หากผู้ใช้ไม่แสดงการปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขก่อนวันที่มีผลของการแก้ไข จะถือว่าผู้ใช้ยอมรับการแก้ไข หากผู้ใช้ไม่แสดงการปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขอย่างชัดแจ้ง
   5) ทุกคำสั่งซื้อสินค้าบน เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ ได้ก่อให้เกิดสัญญาซื้อขายระหว่างเว็บไซต์และผู้ซื้อ
   6) ในกรณีที่ข้อกำหนด หรือปรากฏเหตุการณ์ที่กฎหมายไทยหรือข้อตกลงฉบับนี้ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธเรื่อง และให้ถือว่าการตัดสินใจของเว็บไซต์เป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 5 ข้อบังคับเพิ่มเติม

   1) สาระสำคัญใดๆ หรือทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงนี้จะถูกกำหนดตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และหลักปฏิบัติเชิงพาณิชย์ทั่วไป
   2) เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น เว็บไซต์อาจแจ้งสาระสำคัญที่มีผลกับบริการที่เฉพาะเจาะจง ("ข้อตกลงของบุคคลธรรมดา") โดยการโพสต์ข้อมูลเหล่านั้นบน เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ  เป็นต้น
   3) เมื่อใดก็ตามที่จำเป็น เว็บไซต์อาจกำหนดและแจ้งสาระสำคัญโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการ ("นโยบายการใช้งาน") โดยการโพสต์ข้อมูลเหล่านั้นบน เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ เป็นต้น
   4) เว็บไซต์จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนวันที่มีผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
   5) สมาชิกแต่ละรายต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับข้อตกลงของบุคคลธรรมดาหรือนโยบายการใช้งานหรือไม่ก็ตาม และต้องยืนยันว่าได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ
   6) การบริหาร การจัดการ หรือการดำเนินการใดๆ ของเว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ไม่อาจถูกถือหรือตีความได้ว่าเป็นการกระทำในฐานะที่เว็บไซต์เป็นตัวแทนของสมาชิก

ข้อ 5.1 ข้อจำกัดของคำสั่งซื้อ/strong>

   1) เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตามที่ผู้ซื้อสั่งกับเว็บไซต์ และ/หรือเพื่อจำกัดปริมาณในคำสั่งซื้อใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องให้เหตุผล หากเว็บไซต์ปฏิเสธคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ โดยปกติแล้ว เว็บไซต์จะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ซื้อให้เราไว้เมื่อทำสั่งซื้อ   2) เว็บไซต์อาจจำกัดหรือยกเลิกปริมาณการซื้อต่อบุคคล ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ภายใต้ดุลยพินิจของเว็บไซต์เอง เว็บไซต์ยังขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ของผู้ซื้อสั่ง ข้อบังคับเหล่านี้ รวมถึงคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ และที่สั่งโดยบัญชีเว็บไซต์เดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เว็บไซต์ทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ เว็บไซต์จะพยายามแจ้งให้ผู้ซื้อทราบโดยการติดต่อทางอีเมลและ/หรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินที่ระบุเมื่อทำการสั่งซื้อ   3) เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีก

ข้อ 6 การสร้างข้อตกลงของผู้ใช้

   1) ข้อตกลงของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์ ("ข้อตกลงของผู้ใช้") ถูกสร้างขึ้นเมื่อเว็บไซต์ให้ความยินยอมต่อคำขอสมัครใช้บริการที่ส่งโดยบุคคลใดๆ ก็ตามที่ต้องการใช้บริการ การสมัครจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใดๆ ที่ต้องการใช้บริการกรอกข้อมูลในรายการที่จำเป็นแต่ละรายการในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์จัดไว้ให้ทางออนไลน์ และแสดงเจตนาของตนที่จะยินยอมตามข้อตกลงนี้
   2) จะถือว่าผู้สมัครกลายเป็นสมาชิก ณ วันที่ที่มีการโพสต์ความยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเป็นสมาชิกของเว็บไซต์บนหน้าบริการที่เกี่ยวข้อง หรือวันที่ที่ผู้สมัครได้รับความยินยอมดังกล่าวทางอีเมล หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ทางเว็บไซต์กำหนด
   3) บุคคลใดๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ในการสมัครสมาชิก และองค์กรใดๆ ที่สามารถดำเนินกิจการทางการค้าปกติได้ ณ วันที่สมัครสมาชิก มีสิทธิ์ในการสมัครสมาชิก
   4) โดยหลักการแล้ว หนึ่ง (1) ID สมาชิกจะมอบให้บุคคลหนึ่ง (1) ราย (จากการรับรองความถูกต้องทางอีเมลซึ่งข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลได้รับการยืนยัน
   5) ในกรณีที่สมาชิกลงทะเบียนสำหรับการเป็นสมาชิกอีกครั้งหลังจากการหมดอายุ (รวมถึงการสิ้นสุด) ของข้อตกลงของผู้ใช้ โดยหลักการแล้ว จะไม่สามารถใช้ ID ที่ใช้ล่าสุดได้ และจะต้องใช้ ID ใหม่
   6) ในกรณีของการสมัครสมาชิกที่ส่งโดยสมาชิกผู้ซื้อบุคคลธรรมดา กระบวน การยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลต้องได้รับการดำเนินการโดยการตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมล สำหรับการสมัครใดๆ ที่เว็บไซต์ไม่สามารถดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลได้ เว็บไซต์มีสิทธิ์ร้องขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานได้
   7) เนื่องจากมีข้อกังวลว่าสมาชิกบางรายอาจแสวงหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ทำให้ได้เปรียบจำนวนมาก เช่น ได้คูปองส่วนลดที่หลากหลาย ผลประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจัดโดยเว็บไซต์ที่ให้กับสมาชิกเพื่อต่ออายุ หรือเพื่อให้สิ้นสุดความเป็นสมาชิกโดยสมัครใจ เป็นต้น หรือสมาชิกบางรายอาจใช้ชื่อของบุคคลอื่นๆ โดยผิดกฎหมายเพื่อการดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำดังกล่าวมิให้เกิดขึ้น การใช้บริการโดยสมาชิกและการยื่นใบสมัครสมาชิกภายในหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ที่สมาชิกเพิกถอนการเป็นสมาชิกโดยสมัครใจอาจถูกปฏิเสธข้อ 7 การเปลี่ยนแปลงและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

   1) บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเป็นสมาชิกและใช้บริการต้องได้รับการอนุมัติผ่านกระบวนการสมัคร
   2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สมาชิกบันทึกไว้ ณ เวลาที่สมาชิกสมัครใช้บริการ สมาชิกดังกล่าวต้องทำการอัปเดตข้อมูลโดยทันที อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใดๆ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ชื่อ, ID จะเปลี่ยนไม่ได้
   3) สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่กรอกลงไปในใบสมัครสมาชิกเป็นความจริงและถูกต้อง สมาชิกจะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ได้รับการอัปเดต ซึ่งเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าทางใดก็ตาม
   4) สมาชิกตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้งคราว และจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการใช้หรือเข้าถึงบัญชีของตนเอง
   5) ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีของสมาชิกได้ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกมีหน้าที่ในการรายงานการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นโดยทันที
   6) เว็บไซต์จะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการ และจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้ โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้:
            1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่น้อยที่สุด (ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลที่ติดต่อ) แก่ผู้ขาย เว็บไซต์จัดส่ง เป็นต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม จัดส่ง และอื่นๆ
            2. เมื่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอกได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
            3. เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการซื้อและขาย และเพื่อส่งคืน แลกเปลี่ยน การยกเลิก และอื่นๆ ตามด้วยความเสร็จสมบูรณ์ของการซื้อและขาย อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์มีสิทธิ์ในการให้ข้อมูลที่ติดต่อของคู่สัญญาแก่ผู้ขายและผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนร่วมในการซื้อและขายเท่านั้น
   7) เว็บไซต์มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์จะสร้างนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ คัดเลือกบุคคลที่ทำหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและโพสต์ข้อมูลนี้
   8) เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต้องได้รับการจัดการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยเว็บไซต์
   9) ในกรณีที่การทำธุรกรรมสำเร็จผ่านบริการที่จัดหาให้โดย เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ เว็บไซต์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่ผู้ขายซึ่งจำเป็นต่อการทำธุรกรรมของสินค้าระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ การจัดส่ง เป็นต้น
   10) เว็บไซต์สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกภายใต้สัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการธุรกิจของเรา เว็บไซต์มีสิทธิจ้างเว็บไซต์และบุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของเว็บไซต์ ตัวอย่างประกอบด้วยการสั่งซื้อที่บรรลุผล การจัดส่งสินค้า การส่งไปรษณีย์และอีเมล การลบข้อมูลที่ซ้ำจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดให้มีการช่วยเหลือทางการตลาด การจัดให้มีผลการค้นหาและลิงก์ (ประกอบด้วยรายการที่จ่ายแล้วและลิงก์) การดำเนินการการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต การสืบสวนการฉ้อโกง และการจัดให้มีฝ่ายบริการลูกค้า เว็บไซต์และบุคคลอื่นดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้เพียงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น แต่ไม่สามารถนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
   11) บุคคลภายนอกเป็นคนส่งข้อเสนอโปรโมชั่น: บางครั้ง เว็บไซต์เป็นผู้ส่งข้อเสนอให้กับกลุ่มผู้ใช้ของ เว็บไซต์ที่เลือกไว้แล้วในนามของเว็บไซต์อื่น เมื่อ เว็บไซต์ทำเช่นนี้ เว็บไซต์จะไม่ให้ชื่อและที่อยู่ของ สมาชิกกับธุรกิจนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับข้อเสนอนี้ โปรดปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการสื่อสารของคุณใน เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ
   12) บุคคลภายนอกคนอื่นที่ขอให้เว็บไซต์ส่งข้อมูลของสมาชิกอย่างให้อย่างชัดแจ้ง (หรือคนที่สมาชิกในอีกประการหนึ่งแจ้งและยินยอมอย่างชัดแจ้งเมื่อใช้บริการเฉพาะ)
   13) การบังคับใช้ทางกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการรับรองคำขอที่ข้องเกี่ยวกับการสืบสวนอาชญากรรมหรือกิจกรรมผิดกฎหมายที่น่าสงสัย จากเหตุการณ์นี้สมาชิกตกลงให้เว็บไซต์สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน เช่น ชื่อ เมือง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ประวัติ ID ผู้ใช้ ที่อยู่ IP การร้องเรียนการฉ้อโกง และประวัติการซื้อและรายการ
   14) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันตราสินค้าภายใต้ข้อตกลงของการรักษาความลับ ตามที่ เว็บไซต์ใช้ดุลพินิจเดียวที่เว็บไซต์เชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะเชื่อมโยงกับการสืบสวนเรื่องของการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายอื่นๆ จากเหตุการณ์นี้เราจะเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และชื่อเว็บไซต์
   15) หากเว็บไซต์มีแผนที่จะควบรวมหรือถูกควบรวมโดยธุรกิจรายอื่น (หากมีการรวมกันดังกล่าวเกิดขึ้น เว็บไซต์จะต้องให้ธุรกิจที่มารวมใหม่ด้วยนั้นทำตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หากข้อมูลส่วนบุคคลของ สมาชิก ถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับนโยบายนี้ สมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนก่อน)
   16) ในกรณีที่มีการควบรวมหรือการโอนกิจการ สมาชิกตกลงที่จะให้ความยินยอมล่วงหน้าในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

ข้อ 7.1 ความเป็นส่วนตัว
   1) เว็บไซต์ไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากสมาชิก เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น
   2) เว็บไซต์มองการปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิกว่าเป็นหลักการของชุมชนที่มีความสำคัญอย่างมาก เว็บไซต์จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางกายภาพและทางเทคโนโลยี
   3) สมาชิกสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ไว้และเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารบางอย่างโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ เว็บไซต์ใช้บุคคลภายนอกในการยืนยันและรับรองหลักการความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ สำหรับคำอธิบายโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับวิธีการที่เว็บไซต์ใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก หากสมาชิกคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้ข้อมูลของสมาชิกในลักษณะนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเว็บไซต์
   4) เพื่อไม่ให้เกิดความสงสัย หากเว็บไซต์มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่เชื่อว่าผู้ใช้รายใดก็ตามที่กำลังทำผิดในข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ทางเว็บไซต์ขอใช้สิทธิ์และดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหายทุกคนในการสอบสวนอาชญากรรมใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือจากการกระทำผิดของพลเรือนได้
   5) นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์สามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากขอโดยรัฐหรือโครงสร้างการบังคับใช้ทางกฎหมาย นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้ถือผลประโยชน์ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือการกระทำทางกฎหมายอื่นๆ หรือหากเว็บไซต์เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาด ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมาจากการเปิดเผยข้อมูล และสมาชิกยินยอมที่จะไม่นำการกระทำหรือการเรียกร้องใดๆ ต่อเว็บไซต์จากการการเปิดเผยข้อมูลนี้
   6) สมาชิกสามารถถอนความยินยอมต่อการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่เว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยแจ้ง เว็บไซต์เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถระบุตัวตนของสมาชิก และ ไม่สามารถให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ สมาชิกขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเรา ถึงแม้ว่า สมาชิกสามารถค้นดูผ่านเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของ เว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆแก่เว็บไซต์ ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องใส่เพื่อให้บริการตามที่สมาชิกร้องขอ
   7) เมื่อผู้ใช้เพิกถอนการเป็นสมาชิก เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ จะเก็บรักษาชื่อ หมายเลขการลงทะเบียนการยืนยันตัวตน (หรือหมายเลขการลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติ) รหัสผ่าน อีเมล หรือข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) เดือนนับจากการเพิกถอน เพื่อวัตถุประสงค์ในการห้ามไม่ให้ผู้ใช้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ อย่างผิดกฎหมายหรือเป็นข้อได้เปรียบ เช่น บัตรกำนัลส่วนลด ผลประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ด้วยการสมัครซ้ำและเพิกถอน หรือจากการใช้ชื่อของบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย

ข้อ 8 การสมัครใช้บริการ

   1) บุคคลใดๆ ที่ต้องการเข้าร่วมและใช้บริการที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์ต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นในใบสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์จัดไว้ให้ มีรายการที่ต้องระบุและรายการทางเลือกที่จะต้องกรอกข้อมูลลงไปโดยสมาชิกเมื่อเขาหรือเธอลงทะเบียนเป็นสมาชิก และต้องกรอกข้อมูลในรายการที่ต้องระบุทั้งหมด ประเภทรายการที่ต้องระบุในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กร
   2) สมาชิกผู้ซื้อบุคคลธรรมดารายใดก็ตามต้องกรอกข้อมูลลงในรายการต่อไปนี้ (รายการที่ต้องระบุ): ID สมาชิก รหัสผ่าน ที่อยู่อีเมล ชื่อ หมายเลขที่ติดต่อ ไม่ว่าสมาชิกจะต้องการรับอีเมลโฆษณาหรือ SMS โฆษณาหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าสมาชิกจะยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอให้กับหรือใช้โดยเว็บไซต์คู่ค้าและเว็บไซต์ฝากขายที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม
   3) เมื่อสมาชิกสมัครเป็นสมาชิก เว็บไซต์มีสิทธิ์ในการขอข้อมูลอื่นๆ (เช่น วันเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ งานอดิเรก สิ่งที่สนใจ เป็นต้น) นอกเหนือจากรายการที่ต้องระบุดังที่ระบุในข้อ 8. 1) และข้อ 8. 2) ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิ์ปฏิเสธได้ ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ได้รับต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเว็บไซต์
   4) เว็บไซต์ไม่รับรองว่าข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัครสมาชิกเป็นความจริงและถูกต้อง
   5) ห้ามไม่ให้สมาชิกผู้ซื้อที่มีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีเข้าถึงเนื้อหาของสื่อที่เป็นอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผู้เยาว์จากการเผยแพร่เนื้อหาสื่อที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตราย เว็บไซต์จะนำกลไกการยืนยันการบรรลุนิติภาวะแบบแยกต่างหากมาใช้กับเนื้อหาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เยาว์เปิดรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย

ข้อ 9 การอนุมัติ การปฏิเสธ การเลื่อนการสมัคร

   1) โดยหลักการแล้ว เว็บไซต์จะอนุมัติการใช้บริการของเว็บไซต์เฉพาะเมื่อมีการกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของข้อตกลงนี้อย่างถูกต้อง และการยืนยันตัวตนของผู้สมัครที่ได้ยินยอมที่จะผูกมัดกับข้อตกลงนี้ได้รับการยืนยันโดยการดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลแล้ว
   2) เว็บไซต์จะดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:
            1. ในกรณีการสมัครของสมาชิกผู้ซื้อบุคคลธรรมดาจะใช้การตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมล
   3) เว็บไซต์อาจปฏิเสธที่จะอนุมัติการสมัครในกรณีต่อไปนี้ ถ้า:
            1. ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 20 ปี
            2. มีการยืนยันในการดำเนินกระบวนการการยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ว่าผู้สมัครไม่ใช่บุคคลที่ยื่นใบสมัคร
            3. ชื่อของสมาชิก เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนผู้เสียภาษีอากรเหมือนกันกับรายการของสมาชิกที่มีอยู่
            4. มีข้อผิดพลาด หรือข้อมูลที่ข้ามไป หรือความผิดพลาดในการพิมพ์ในใบสมัครหรือเ