นโยบายความเป็นส่วนตัว


เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ อาจเก็บรวบรวมซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์หรือติดต่อผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า และข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมนั้นอาจถูกนำมาใช้และจะเก็บเป็นความลับ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา ("นโยบาย") ตามหลักปฏิบัติในธุรกิจอย่างที่ดีที่สุดและตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้การบริการบนเว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ ของเรา ("เว็บไซต์") ในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใด เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานนั้น ๆ (“กฎระเบียบ”)โดยการยอมรับนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงในการลงทะเบียน คุณได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เราทำการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ การให้ความยินยอมของคุณ ณ ที่นี้ เพียงพอต่อการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องบอกว่าคุณเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราแล้ว คุณจะไม่เป็นผู้นิรนามสำหรับเราอีกต่อไปเราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

          • ที่อยู่อีเมล ข้อมูลติดต่อทางกายภาพ วันเกิด เพศ และ(ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้) ข้อมูลทางการเงินเป็นบางครั้ง เช่น บัตรเครดิตหรือเลขที่บัญชีธนาคาร

          • ข้อมูลการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์

          • ข้อมูลการจัดส่งทางไปรษณีย์ ใบแจ้งยอด และอื่นๆ ที่คุณมีเพื่อเอาไว้ซื้อหรือส่งสินค้า

          • การแลกเปลี่ยนความเห็นในชุมชน การสนทนา การระงับข้อพิพาท การติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของเราและการติดต่อที่ส่งมาหาเรา

          • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ สถิติการเข้าดูหน้าเพจ ปริมาณการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลโฆษณา ที่อยู่ IP และข้อมูลเว็บล็อกมาตรฐาน

          • ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราขอให้คุณส่งมาเพื่อยืนยันตัวหรือหากเราเชื่อว่าคุณจะละเมิดนโยบายเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้คุณส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแจ้งหนี้เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ หรือให้ตอบคำถามออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อช่วยยืนยันตัวตน)

          • ข้อมูลจากบริษัทอื่น เช่น ข้อมูลทางประชากรและข้อมูลการนำทาง และ

          • ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จากบุคคลภายนอก (ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นหนี้บริษัท โดยทั่วไปแล้วเราจะทำการตรวจสอบเครดิตของคุณ จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ หน่วยงานข้อมูลเครดิตอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว)

  เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธ์ ความเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่อด้านปรัชญา รสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือข้อมูลที่ถูกห้ามเก็บตามกฎหมายหากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ในเว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ โดยใช้บัญชีของสื่อสังคมหรือใช้บัญชีของสื่อสังคม เพื่อเข้าสู่บัญชีเว็บไซต์ของเรา

  เว็บไซต์สามารถเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางสื่อสังคมได้และเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บมาตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเราข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่เว็บไซต์เป็นไปด้วยความสมัครใจของคุณ เว้นแต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล สำหรับในส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล หากไม่ใส่ข้อมูลจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

 2. การตลาด

  เราไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยปราศจากการยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ เราอาจจะรวมข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบริษัทอื่นและใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งการให้บริการ เนื้อหา และการโฆษณาของเราให้เหมาะสมกับคุณ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจากเราหรือเข้าร่วมโปรแกรมการเลือกโฆษณาของเรา ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูล

 3. การปฏิเสธการเก็บข้อมูล

  คุณสามารถถอนความยินยอมให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเราหรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีเช่นนั้น เราจะไม่สามารถไม่สามารถระบุตัวตนของคุณและให้ประสบการณ์การการใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเราได้ ถึงแม้ว่าคุณสามารถดูไซต์ส่วนใหญ่ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลใด ๆ แก่เรา แต่ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องใส่เพื่อให้บริการตามที่คุณขอ

 4. การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามประสงค์ของกฎหมาย เพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของทุกคน โดยข้อมูลนั้น จะถูกเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

 5. การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

  เราอาจแบ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในหรือนอกประเทศไทยให้กับ :

          •  บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ให้การบริการภายใต้สัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดำเนินการธุรกิจของเรา : เราจ้างบริษัทและบุคคลอื่นใด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในนามของเรา ตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือให้คำสั่งซื้อสมบูณ์ บรรจุภัณฑ์ในการจัดส่ง การส่งไปรษณีย์และอีเมล การลบข้อมูลที่ซ้ำจากรายการลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดให้มีการช่วยเหลือทางการตลาด การจัดให้มีผลการค้นหาและลิงก์ (รวมถึงรายการที่ชำระแล้วและลิงก์) การดำเนินการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต การสืบสวนการฉ้อโกง และการจัดให้มีฝ่ายบริการลูกค้า โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่แต่ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

          • บุคคลภายนอกที่เป็นคนส่งข้อเสนอโปรโมชั่น: บางครั้งเราส่งข้อเสนอให้กับกลุ่มผู้ใช้ของเราที่เลือกสรรไว้ในนามของบริษัทอื่น หากเราทำเช่นนี้ เราจะไม่ให้ชื่อและที่อยู่ของคุณกับธุรกิจนั้น

          • บุคคลภายนอกอื่นที่คุณได้ขออย่างชัดแจ้ง ให้เราส่งข้อมูลของคุณ (หรือคนที่คุณในอีกประการหนึ่งแจ้งและยินยอมอย่างชัดแจ้งเมื่อใช้บริการเฉพาะ)

          • การบังคับทางกฎหมายหรือโดยเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการตรวจสอบคำขอที่ข้องเกี่ยวกับการสืบสวนทางอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย ในกรณีเช่นว่านี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน เช่น ชื่อ เมือง รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมล ประวัติ ID ผู้ใช้ ที่อยู่ IP ข้อร้องเรียนการฉ้อโกง และประวัติการซื้อและรายการ

          • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันแบรนด์สินค้าภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับ โดยที่เราใช้ดุลพินิจของเราเชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมที่จะเชื่อมโยงกับการสืบสวนเรื่องของการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นใดในกรณีเช่นนี้ เราจะเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และชื่อบริษัท และ

          • องค์กรทางธุรกิจอื่นๆ หากเรามีแผนที่จะควบรวมหรือถูกควบรวมโดยองค์ทางธุรกิจรายอื่น (หากเกิดการรวมเช่นว่านั้น เราจะให้ธุรกิจที่เกิดจากการรวมตัวขึ้นใหม่นั้นปฏิบัติตามนโยบายนี้เพื่อเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกใช้ในทางตรงกันข้ามกับนโยบายนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อน)

  เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย หากเว็บไซต์มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้รายใดก็ตามทำผิดในข้อกำหนดใดก็ตามของนโยบายนี้ เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายทุกคนในการสืบสวนความเป็นไปได้ หรือความต่อเนื่องในการกระทำความผิดทางอาญา หรือทางแพ่ง นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์สามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากมีการร้องขอโดยรัฐหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด หรือหากบริษัทเห็นด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาดว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล และผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายหรือเรียกร้องใดๆ ต่อเว็บไซต์จากการการเปิดเผยข้อมูลนี้

 6. การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

  คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้ เมื่อผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถเข้าถึงชื่อ ID ผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและการจัดส่งทางไปรษณีย์ของกันและกันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการปกป้องข้อมูลและให้โอกาสผู้ใช้อื่นในการลบข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของคุณและให้โอกาสในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้มา

  คุณยินยอมที่จะใช้ข้อมูลผู้ใช้เฉพาะ:

          • ในการทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์นี้และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

          • การใช้บริการที่เสนอผ่านเว็บไซต์นี้ (เช่น ระบบประกันการซื้อขาย การจัดส่งทางไปรษณีย์ และการร้องเรียนการฉ้อโกง) หรือ

          • วัตถุประสงค์อื่นที่ผู้ใช้เลือกมาอย่างชัดเจน

  • วัตถุประสงค์อื่นที่ผู้ใช้เลือกมาอย่างชัดเจน

  เราใช้ "คุกกี้" (ไฟล์เล็กๆ บนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ) ในบางหน้าเพจบนเว็บไซต์ของเราเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้งานบนหน้าเว็บของเรา ปรับการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเราให้เหมาะสม ประเมินประสิทธิภาพของโปรโมชั่น และเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยสิ่งสำคัญเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณควรรู้เกี่ยวกับคุกกี้คือ:

          • คุณลักษณะเฉพาะบางอย่างที่เราเสนอให้คุณ สามารถใช้ได้ผ่านการใช้คุกกี้เท่านั้น

          • เราใช้คุกกี้เพื่อช่วยระบุตัวตนคุณและคงสถานะการลงชื่อเข้าใช้ของคุณไว้

          • คุกกี้ส่วนใหญ่เป็น "คุกกี้เซสชั่น" ซึ่งหมายความว่าคุกกี้จะถูกลบออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อจบเซสชั่น

          • คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ของเราได้ทุกเมื่อหากบราวเซอร์ของคุณอนุญาต ถึงแม้ว่าการทำเช่นนี้จะส่งผลต่อคุณในการใช้ไซต์หรือบริการบางอย่างของเราก็ตาม

          • คุณอาจเผชิญกับคุกกี้จากบุคคลภายนอกบนบางหน้าเพจของเว็บไซต์ซึ่งเราไม่ได้ควบคุม (ตัวอย่างเช่น หากคุณดูหน้าเว็บที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนอื่นก็อาจจะมีคุกกี้อยู่บนหน้าเว็บนั้น)

 7. การป้องกันบัญชี

  ทางเว็บไซต์จะเพียรพยายามปกป้องโดยทางเทคนิคซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและหากเราไม่ต้องการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทิ้งเพื่อความปลอดภัยรหัสผ่านเป็นกุญแจสู่บัญชีของคุณ ใช้ตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นมีลักษณะเฉพาะและไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากคุณแบ่งปันรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคนอื่น

  พึงระลึกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถคุมรหัสผ่านของตัวเองได้ คุณอาจจะไม่สามารถคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้และอาจตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามกฎหมายต่อการกระทำในนามของคุณ ดังนั้น หากรหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรแจ้งเราทันทีและเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเราจะไม่ขอรหัสผ่านของคุณผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใด ดังนั้นหากคุณได้รับการสอบถามดังกล่าว โปรดรายงานเหตุมาที่ศูนย์ความปลอดภัยและการแก้ปัญหาหรือผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

  หากคุณเข้าเว็บไซต์ของเราจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต ห้อง PC หรือห้องสมุด ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับคุณ เช่น ID ผู้ใช้ของคุณ กิจกรรม หรือตัวช่วยเตือนความจำจากเว็บไซต์อาจปรากฏต่อคนอื่นๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากคุณได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารของคุณจากการถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น คุณควรลงชื่อออกและปิดเว็บบราวเซอร์หลังจากที่เข้าเว็บไซต์เสร็จแล้ว

 8. การเข้าถึง การทบทวน การเปลี่ยน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  คุณสามารถดู ทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของคุณได้โดยลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่ยากต่อการยืนยันตัวตนคุณซึ่งอยู่ห่างไกลได้ คุณต้องอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง เมื่อคุณเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบออกได้ ตามคำขอของคุณที่ส่งมาให้กับฝ่ายบริการลูกค้า เราจะปิดบัญชีของคุณและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากการมองเห็นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในบัญชีของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีที่ปิดแล้วเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการฉ้อโกง เก็บหนี้ค่าธรรมเนียมใดๆ แก้ปัญหาความขัดแย้ง แก้ปัญหา ให้ความร่วมมือในเรื่องการสืบสวนต่างๆ บังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้ของเรา และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ มิเช่นนั้น เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเรายืนยันว่าไม่มีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวแล้ว

 9. ความปลอดภัย

  ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเรา เราจะรักษาข้อมูลเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้องและใช้เครื่องมือหลายอย่าง (การเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพ เป็นต้น) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คุณอาจจทราบว่าว่าบุคคลภายนอกอาจขัดขวางหรือเข้าถึงการส่งผ่านหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย และผู้ใช้คนอื่นอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวบรวมมาจากไซต์ไปในทางที่ผิด ดังนั้น แม้ว่าเราจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราไม่ได้สัญญาและคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป

 10. ความยินยอม

  การที่คุณใช้เว็บไซต์ต่อ คุณได้ยินยอมให้ดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงของผู้ขายของเว็บไซต์แล้ว

 11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เว็บไซต์ฟาร์มจริงใจ สงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้