ความเป็นมาของโครงการ

เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาวนาไทย จากการรวมตัวของกลุ่มชาวนาที่มีลักษณะเป็นชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมีการช่วยเหลือและแบ่งปันภูมิปัญญาภายในชุมชนนั้นๆ ให้ขยายขีดความสามารถในการผลิตและขายข้าวของชุมชน  โดยมีช่องทางในการขายข้าวส่งตรงถึงมือผู้บริโภค พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อและบริโภคข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดสารเคมี จากชาวนาโดยตรง ทางผู้จัดทำเว็ปไซต์มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแสวงหาผลประโยชน์อันใด เพียงแต่เป็นการสนับสนุนในด้านการผลิตและพัฒนาเว็ปไซต์  พร้อมเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อ-ขายข้าวชาวนา และจัดส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภค