เป้าหมายของโครงการ

  1. เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีทางเลือกในการซื้อและบริโภคข้าวที่มีคุณภาพโดยตรงจากชาวนา
  2. เปิดรับกลุ่มชาวนาที่มีชุมชนเข้มแข็ง ให้มาเข้าร่วมโครงการได้