Facebook Share

ฟาร์มจริงใจ

คือ โครงการที่ช่วยให้ชาวนา มีโอกาสขายข้าวและส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรงอย่างต่อเนื่อง (รายเดือน) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการช่วยชาวนาให้มีรายได้แบบยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีทางเลือกในการซื้อและบริโภคข้าวที่มีคุณภาพโดยตรงจากชาวนาเปิดรับกลุ่มชาวนาที่มีชุมชนเข้มแข็ง ให้มาเข้าร่วมโครงการได้


เรื่องราวของชาวนา

ขั้นตอนการสั่งซื้อ (Pre-order)

เลือกสินค้าที่ต้องการ

เลือกจำนวนการส่งรายเดือน และ ปริมาณที่ต้องการรับ

รับทราบข้อมูลการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนการชำระเงิน

  • การจัดส่งสินค้าครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
  • ราคาค่าจัดส่งสินค้าเกิดจากการขนส่งสินค้าจากชาวนารวมถึงการขนส่งจากฟาร์มจริงใจถึงลูกค้า

ความเป็นมาของโครงการ

เว็ปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาวนาไทย จากการรวมตัวของกลุ่มชาวนาที่มีลักษณะเป็นชุมชนเข้มแข็ง   ซึ่งมีการช่วยเหลือและแบ่งปันภูมิปัญญาภายในชุมชนนั้นๆ ให้ขยายขีดความสามารถในการผลิตและขายข้าวของชุมชน โดยมีช่องทางในการขายข้าวส่งตรงถึงมือผู้บริโภค พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อและบริโภคข้าวที่มีคุณภาพดี ปลอดสารเคมี จากชาวนาโดยตรง ทางผู้จัดทำเว็ปไซต์มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแสวงหาผลประโยชน์อันใด เพียงแต่เป็นการสนับสนุนในด้านการผลิตและพัฒนาเว็ปไซต์ พร้อมเครื่องมือต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อ-ขายข้าวชาวนา และจัดส่งตรงถึงบ้านผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ

1. เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภค มีทางเลือกในการซื้อและบริโภคข้าวที่มีคุณภาพโดยตรงจากชาวนา
2. เปิดรับกลุ่มชาวนาที่มีชุมชนเข้มแข็ง ให้มาเข้าร่วมโครงการได้